بريوات ميكست اقتصادييين وبعقده معلكه ولذيذه (شهيوات رمضان)